Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis case4you.lt siūlomomis paslaugomis.

 

Case4you.lt – tai UAB „Mobkeisa“, juridinio asmens kodas 303216643, buveinės adresas Amerikos g. 65, Panevėžys.

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). 

 

Kad case4you.lt galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, case4you reikia tam tikrų asmens duomenų. Case4you įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Case4you imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką. 

 

 1.      Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant: 

 •           užtikrinti pirkimo case4you.lt proceso sklandumą ir kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;
 •           užtikrinti paslaugų kokybę;
 •           bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;
 •           užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
 •           tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
 •           susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais;
 •           akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais;
 •           paslaugų teikimo tikslais; 


 1.      Renkamų asmens duomenų kategorijos

 

Case4you.lt tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą ir kt.), siekdami teisėtų case4you.lt  interesų. Norint užsiregistruoti ir pirkti case4you.lt elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat case4you.lt negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. Case4you.lt, parduodama prekes ir teikdama paslaugas, renka šiuos asmens duomenis.

 

 •    Vardas;
 •    Pavardė;
 •    El. pašto adresas;
 •    Adresas;
 •    Adresas prekių pristatymui;
 •    Mobiliojo telefono numeris.

 

Case4you.lt asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai perkate prekes elektroninėje parduotuvėje, sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, ar kitu būdu kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

 

Pirkimo proceso metu registruojantis case4you.lt parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

 

 

2.1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsiregistruojant case4you.lt svetainėje. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų.

 

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

 

Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu info@case4you.lt Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš case4you.lt informacinių sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. 

 

 

 

 1.      Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

 

Case4you.lt, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga. 

 

Case4you.lt renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis case4you.lt įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl case4you.lt  teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su case4you.lt (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje case4you.lt. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. 

 

 1.      Duomenų saugojimo terminas

 

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir case4you.lt informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

 

Tais atvejais, jeigu sudarėte su sutartį su Mumis, sutartys ir jose esantys duomenys saugomos 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.

 

Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome 3 (tris) metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą. 

 

 

 1.      Asmens duomenų apsaugos priemonės

 

Case4you.lt tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

 

Case4you.lt pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje case4you.lt užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir case4you.lt serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

 

Case4you.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės case4you.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei case4you.lt informacija neprieinama.

 

 1.      Socialiniai tinklai

 

Case4you.lt valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

Case4you.lt, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami Mums galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

 

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

 

 1.      Slapukai

 

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

 

Case4you.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

 

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

 

 

Naudojami slapukai

Pavadinimas 

Funkcija 

CART

Pirkinių krepšelio susiejimas

CATEGORY_INFO

Išsaugo kategorijoje esančią informaciją puslapyje, kuri leidžia greičiau rodyti puslapius.

COMPARE

Elementai, kuriuos turite iš produktų palyginimo sąrašo.

CURRENCY

Jūsų pageidaujama valiuta.

CUSTOMER

Šifruotas Jūsų, kaip kliento, ID parduotuvėje.

CUSTOMER_AUTH

Indikatorius, jei etate prisijungęs prie el. parduotuvės.

CUSTOMER_INFO

Užšifruota klientų grupės, kuriai priklausote, versija.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Išsaugo kliento segmento ID.

EXTERNAL_NO_CACHE

Žyma, nurodanti, ar įjungtas istorijos kaupimas.

FRONTEND

Kliento sesijos ID serveryje.

GUEST-VIEW

Leidžia svečiams pakoreguoti užsakymus.

LAST_CATEGORY

Paskutinė kategorija, kurioje lankėtės.

LAST_PRODUCT

Paskutinis produktas, kurį peržiūrėjote.

NEWMESSAGE

Nurodo, ar gauta nauja žinutė.

NO_CACHE

Nurodoma, ar leidžiama kaupti istoriją.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Nuoroda į informaciją apie Jūsų krepšelį ir peržiūros istoriją.

POLL

Visų balsavimų, kuriuose dalyvavote, ID.

POLLN

Informacija, kuriuose balsavimuose dalyvavote. 

RECENTLYCOMPARED

Prekė, kurią paskutinę lyginote. 

STF

Informacija apie prekę, kuria pasidalinote su draugais el. pašto pagalba.

STORE

Pasirinktas parduotuvės vaizdas arba kalba.

USSER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Nurodo, ar klientas leido naudoti slapukus.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produktai, kuriuos peržiūrėjote. 

WISHLIST

Užkoduotas produktų sąrašas, įtrauktas į Jūsų pageidavimų sąrašą.

WISHLIST_CNT

Elementų skaičius Jūsų pageidavimų sąraše.

 

 

 1.      Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

 

Case4you.lt, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo.  Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

 

Case4you.lt gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia case4you.lt paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis case4you.lt, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: case4you.lt informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal case4you.lt nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, case4you.lt imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, case4you.lt gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Case4you.lt tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. Case4you.lt taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas. 

 

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 

 1.      Duomenų subjektų teisės

 

Jūs turite šias teises:

 

 •    gauti informaciją apie case4you.lt turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 •    kreiptis į case4you.lt su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus case4you.lt patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
 •    kreiptis į case4you.lt su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 •    nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia case4you.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 •    bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 •    į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

 

Jeigu norite įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į case4you.lt bet kuriuo būdu: el. paštu info@case4you.lt ar telefonu +370 694 40212.

 

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.